جدول ترکیب سهامداران

نام سهامدار 
درصد سهام 
شرکت گروه مالي ملت(سهام عام) 75/0613
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان (سهامي خاص) 4/4837
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت ص.س3/0039
شرکت تدبيرگران بهساز ملت (سهامي خاص) 1/0318

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم