تاريخ روز : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

تامین سرمایه بانک ملت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 11،000 میلیارد ریال به 16،000 میلیارد ریالگزارش توجیهی افزایش سرمایه از 11،000 میلیارد ریال به 16،000 میلیارد ریال به تایید حسابرس رسید و در سامانه کدال منتشر شده است و پس از تایید سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.